İdari Personel İşleri Şube Müdürlüğü

Tanım:

İdari Personel Şube Müdürlüğü, atama, kadro işlemleri, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi pozisyonunda çalışan kişilerin işlemlerinin yapılmasının sağlanması ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmektir.

Görev ve Sorumlulukları:

1- Her yıl, düzenli olarak kadro iptal-ihdas, dolu-boş, derece ve ünvan değişikliğinin yapılması,yapılan değişikliklerin Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmesi.
2- Açıktan atama kullanımı ile ilgili izin işlemlerinin yapılması.
3- 3413 Sayılı Kanun uyarıncakorunmaya muhtaç çocukların işe alımları.
4- Özürlü personel alımları.
5- Terörle mücadele sonucu şehit ve gazi yakınlarının işe alımları.
6- İdari personelin açıktan veya naklen atama işlemlerinin yapılması.
7- Naklen atanacak idari personel için kurumlarından muvafakat istenmesi.
8- Açıktan veya naklen ataması yapılarak göreve başlayan personelin evraklarının düzenlenmesi ve bilgi girişlerinin yapılması.
9- 657SayılıKanununun 86. maddesi uyarınca vekaleten çalıştırılma işlemleri.

10-

2547Sayılı Kanunun 13/b maddesine göre görevlendirmelerin yapılması.

11- İdari personelin işten ayrılma işlemlerinin yapılması.
12- İdari personelin terfi işlemlerinin her ay düzenli olarak yürütülmesi.
13- İdaripersonelin öğrenim değişikliği nedeniyle intibaklarının yapılması.
14- Her mali yıl başında yan ödeme cetvellerinin hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının vizesine sunulması.
15- İdari personelin işe başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri v.b. bilgilerinindüzenli olarak Personel Otomasyon Sisteminden yapılmasının sağlanması.

16-

İdari perosenlin giyim listelirini hazırlanması ve ilgili birime gönderilmesi.
17- İnsan Gücü Planlama Sistemi girişlerini yapmak.
18- İdari personelin yabancıdil tazminatı işlemlerinin yapılması.
19- İdari personelinaskere sevk, tehir ve askerlik sonrası işe başlama ve askerlik değerlendirme işlemlerinin yapılması.
20- İdari personelin SosyalGüvenlik Kuruluşlarında(SSK,Bağkur) geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı Hizmetleriyle birleştirilmesi.
21- İdari personelin ücretsiz izinli olarak geçen hizmet sürelerinin borçlanma işlemlerinin yapılması.
22- Sözleşmeli personel ve geçici işçi çalıştırılması ileilgili vize işlemlerinin yapılması.
23- Her yıl sözleşmeli personelin Hizmet Sözleşmelerinin hazırlanması.
24- Sürekli işçi kadrolarına atanacak personel için atama izin işlemlerinin yapılması.
25- Adaymemurlarının asaletinin tasdiklerine ilişkin işlemlerinin yapılması.
26- Hazine ve Maliye Bakanlığı,Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, YÖK Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve diğer kurumların istedikleri takip formlarının ve işlemlerinin hazırlanmasının/gönderilmesinin sağlanması
27- Bütçe Kanununa göre her üç ayda dolu ve boş kadro durumlarının e-bütçe aracılığı ile web ortamında veri girişinin yapılması.
28- Üç ayda personel durum tablosunun(açıktan ve naklen atama ile kurumdan ayrılma), Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesi.
29- Her ay "İş Gücü Çizelgesi" formunun Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilmesi.
30- Diğer kadroların istatistiki verilerin düzenlenmesi.
31- Doğum ve askerlik sebebiyle aylıksız izine ayrılan personelin işlemlerinin yapılması.