Akademik Personel İşleri Şube Müdürlüğü

Sorumlu Olduğu İş ve İşlemler:

1-“Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde her yıl Aralık ayı içersinde norm kadro planlamasının yapılması işlemleri.

2-Brimlerin norm dışı kadro taleplerinin belirlenmesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi işlemleri,

3-Norm Kadroların ve YÖK Başkanlığınca uygun görülen norm dışı kadroların kullanılması ve ilan işlemleri.

4-Öğretim üyesi dışındaki  boş öğretim elemanı kadrolarına, yapılacak atamalar çeçevesinde brimlerin kadro taleplerinin belirlenmesi ve kadro aktarımı için YÖK Başkanlığından izin alınması ve ilan işlemleri.

5-Akademik Personelin açıktan  ve  naklen atama işlemleri ve gerekli yazışmaları.

6-Üniversitemizde görev yapan akademik personelin aylık terfi işlemlerinin periyodik olarak yapılması.

7-Akademik personelin hizmet birleştirme ve değerlendirme işlemleri.

8-2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca Üniversitemizde çalışan sözleşmeli yabancı uyruklu  personel işlemleri.

9- Akademik personelin görevden ayrılma (nakil, istifa, müstafi vb) işlemleri.

10-Üniversitemize naklen gelen ve giden öğretim elemanlarına ait muafakat işlemleri.

11-2547 sayılı Kanunun 35. maddesine göre bir Üniversite adına bir diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler.

12-1416 Sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına yurtdışı lisansüstü öğrenim görenlerin ataması ile ilgili yazışmaları yapmak,

13- Öğretim Üyeleri ile ilgili yayınlanan ilana istinaden 15 günlük süre içinde başvuruları almak  ve diğer işlemleri yapmak.

14-Akademik personelin tüm bilgilerinin ve değişikliklerinin (HİTAP) programına aktarılmasının takibi ve kontrol işlemleri.

15-Dolu-Bos kadrolar da yapılacak olan Tenkis-Tahsis ve İptal-İhdas işlemleri hakkında çalışmaları yapmak.

16-Açıktan/yeniden atanacak öğretim elemanlarının güvenlik soruşturması işlemlerinin yürütülmesi.

17-Akademik teşvik ödeneği sürecinin yürütülmesi.

18-Akademik personelin 2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesine göre görevlendirilmelerini yapmak.

19-BİMER veya Üniversitemize bilgi edinmek üzere müracaat eden akademik personelin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca gerekli cevap yazılarını yazmak .

20-Akademik kadrolardaki değişimin Maliye Bakanlığı  “e-bütçe” sistemine üçer aylık dönemlerle girişinin yapılması.

21-Açıktan, yeniden veya naklen ataması yapılıp, göreve başlayan, devam eden ve görevlerinden ayrılan öğretim elemanlarının ilgili defter, otomasyon, YÖKSİS programına bilgi girişlerini ve güncellemelerini yapmak.

22-Akademik personelin hizmet belgesini düzenlemek.

23-Akademik personel mecburi hizmet devir işlemleri.

24-Akademik personelin kadro derecelerinde meydana gelen tıkanıklıkların giderilmesi için kadro derece değişikliklerinin  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesi işlemleri.

25-Akademik personelin  görev süresi uzatma işlemleri.

26-Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli İstihdam edilmesi işlemleri.

27-Sözleşmeli Sanatçı öğretim elemanlarının çalıştırılması işlemleri.

28-Akademik Personelin alımı ile ilgili ilanları hazırlamak ve duyurusunu yapmak (Resmi gazete Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz web sayfası).

29-Öğretim elemanlarının disiplin işlemlerini YÖKSİS sistemine işlemek.

30-İlana çıkacak Akademik kadrolar için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından aktarma ve kullanma izni için YÖKSİS sistemine girerek gerekli izinlerin alınması ile ilgili iş ve işlemler ile dolu, boş, saklı akademik kadroların takibini yapmak.

31-Rektörlük kadrosuna alınacak öğretim elemanlarının iş ve işlemlerini yaparak, başvurularını almak ve ilgili jürilere başvuru evraklarının teslimatını yapmak.

32-Kurumlar tarafından istenilen cevabi yazıların veya istatistiki bilgilerin hazırlanarak gönderilmesi.

33-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarının Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçlarının takibi ve Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanmasını sağlamak.

34-Yıl sonu itibariyle birim faaliyet raporlarının hazırlanması işlemleri.